iimpundu

mpundu is a Xhosa term for bums or ass.


1. Ndifuna ukutya iimpundu.
2. "Zodwa Wabantu, ndicela undiphe iimpundu" - Big Xhosa.

Have another definition for iimpundu? Click to define it!


© 2020-2023 Africtionary®