Ukutya

Ukutya is the Xhosa formal term for food.


Ndifuna ukutya kwam.
I want my food

Have another definition for Ukutya? Click to define it!


© 2020-2023 Africtionary®