Imoto

Imoto is a Nguni term for a car.


Xhosa: Ndiyayithanda imoto yam.
Zulu: Ngiyayithanda imoto yami.

Ukudla

Ukudla is the formal Zulu term for food.


Ngifuna ukudla kwami.
I want my food.

Ukutya

Ukutya is the Xhosa formal term for food.


Ndifuna ukutya kwam.
I want my food© 2020-2022 Africtionary®