Izinyanya

Izinyanya is a Xhosa term for ancestors.


Ndiyabulela kuni zinyanya.

Have another definition for Izinyanya? Click to define it!


© 2020-2023 Africtionary®